REGULAMIN SKLEPU


I. Informacje o sklepie


Sklep internetowy
Vismar.pl, dostępny pod adresem www.vismar.pl, jest własnością Mariusza Suchy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Vismar Mariusz Suchy. Firma zgłoszona została do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Biery 178, 43-386 Świętoszówka, woj. śląskie oraz zarejestrowana jest pod numerem NIP: 937-101-93-98. Adres e-mail: info@vismar.pl.


II. Oferta sklepu

 

1) Sklep internetowy vismar.pl prowadzi sprzedaż osłon grzejnikowych i akcesoriów z techniki grzewczej oraz termoizolacyjnej za pośrednictwem sieci internetowej.
1) Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu K.C. i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
2) Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Klienta przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
3) Prezentowane ceny są cenami brutto wyrażone w złotych polskich. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
4) Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy dowód sprzedaży, nie wystawiamy faktur VAT.


III. Zamówienia

1) Zamówienia mogą być składane na jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@vismar.pl
c) telefonicznie pod numerem: +48 886 363 077.
2) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.
3) Zamówienia są realizowane w terminie
7 dni (od momentu zawarcia umowy kupna – sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta . W przypadku indywidualnego zamówienia (np. wybór innego koloru obudowy niż biały RAL 9016, czy też wycięcia w osłonie otworu pod podzielnik ciepla) zamówienie będzie realizowane w terminie 14 dni roboczych.
4) Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
5) O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem, w którym będzie podany nr przesyłki i podana będzie ilość opakować w przypadku zamówienia większej ilości asortymentu o większych gabarytach.
6) Zamówienia wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej
są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty wysłania zamówienia.
8) Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 4


IV. Płatności

1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna - sprzedaży.
2) Za zamówienia można zapłacić w następujące sposoby:
a) płatność przy odbiorze – opłata za zamówienie wraz z kosztem wysyłki jest uiszczana kurierowi w chwili doręczenia przesyłki.
b) płatność przelewem – nr konta i dane do przelewu będą znajdowały się w potwierdzeniu zamówienia, który zostanie wysłany e-mailem (w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia).
c) Płatność On-Line – poprzez terminal internetowy Przelewy24
d) Płatność przy odbiorze towaru w siedzibie firmy (gotówką).
3) W przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
4) W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.
5) W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji z nr konta od Klienta.


V. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

1) Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument, który zawarł umowę na odległość, po odebraniu przesyłki ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:
- nie był używany,
- nie został pozbawiony oryginalnego opakowania,
- nie posiada śladów uszkodzeń.

Aby zrezygnować należy:
a) w terminie do 14 dni licząc od daty odebrania przesyłki należy wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy. Następnie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty oświadczenia odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt wraz z kopią dowodu zakupu.
b) jeśli moment wysłania oświadczenia odstąpienia od umowy jest jednoznaczny z momentem odesłania towaru to obowiązuje termin 14 dni od otrzymania przesyłki.
2) Sprzedawca, w przypadku prawidłowego odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, zobowiązuje się do zwrócenia zapłaty za odesłany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania zwróconego towaru.
3) W przypadku jeśli zwracany towar, w sytuacji opisanej powyżej, nie spełnia warunków określonych w regulaminie sklepu i w/w ustawie sprzedawca poinformuje o tym Klienta. Odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta.
VI. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

1) Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

2) W przypadku wykrycia wady lub usterki należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: info@vismar.pl lub odesłać produkt na adres sklepu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: kopię dowodu zakupu, opis uszkodzenia, adres i telefon kontaktowy Klienta, opcjonalnie zdjęcie uszkodzonego produktu/elementu.
3) Sprzedawca w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego/przesyłki reklamacyjnej ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
4) Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.


VII. Niezgodność towaru z umową

1) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania, Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2) Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, kopię dowodu zakupu.
3) Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty uznania niezgodności towaru z umową.
4) Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
5) Przesyłki wysyłane za pobraniem lub na koszt sprzedawcy nie będą odbierane.
6) Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy (wskazanej w pkt VIII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.


VIII. Uszkodzenia i braki w transporcie

1) W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, przerwania ciągłości opakowania
prosimy o spisanie protokołu szkody (druk protokołu zobowiązany jest posiadać Kurier) i powiadomienie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
2) W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą.
3)
Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji.


IX. Dane osobowe

1) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych Vismar Mariusz Suchy z siedzibą w Bierach 178, 43-386 Świętoszówka. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez Vismar i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
2) Do pełnego korzystania ze sklepu internetowego Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Ich brak zablokuje realizację czynności, której te dane dotyczą: W przypadku formularza Newsletter - adres e-mail. W przypadku formularza zamówienia - pełne dane osobowe tj.: imię, nazwisko, nr telefonu, e-mail, adres zamieszania. Dane te są niezbędne do zrealizowania transakcji.
3) Firma nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta e-mail, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia.
4) Firma zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nie udostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

X. Postanowienia końcowe

1) Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2) W przypadku nie osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z K.P.C.
3) Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Firmy Vismar i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby, firmy bez zgody sprzedawcy.
4) Regulamin obowiązuje od dnia 12-10-2021. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.vismar.pl/regulamin. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie RP.

 

 Kategorie

Na skróty

Kontakt

Vismar
Biery, ul. Ogrodowa 178
43-386 Świętoszówka
Telefon: 886 363 077

Vismar na Facebooku